Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ.

(İlan Tarihi: 20.07.2020)

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan EGITIMLABS.COM Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), EGITIMLABS.COM ile Website'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Website'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Website'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Website'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşme Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

Kullanıcı: Website'ye üye olan ve Website'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Websitede sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Websitede sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Website: EGITIMLABS.COM isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi

EGITIMLABS.COM Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, EGITIMLABS.COM tarafından, Website içerisinde ortaya konulan uygulamalar, EGITIMLABS.COM, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. EGITIMLABS.COM tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, EGITIMLABS.COM tarafından, ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcılara duyurulur.

Ürün: Websitede Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

    3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Website'de sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

    3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile Website içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak EGITIMLABS.COM tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

    3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Website içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak EGITIMLABS.COM tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

    4.1 Üyelik, Website'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Website'ye üye olmak için gerekli kimlik, telefon ve e-posta bilgilerinin gönderilmesi girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

    4.2 Website'ye üye olabilmek için, on sekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, EGITIMLABS.COM tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, EGITIMLABS.COM tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Website kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Website üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

    4.3 Üyelik oluştururken beyan edilen cep telefonu numarası değiştirilemez, değişiklik istenmesi durumunda yeni aldığınız numaranın size ait olduğunu ispatlayan bir belge (e-devlet görüntüsü, operatörden alınan yazı gibi) ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

5. Hak ve Yükümlülükler

    5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

    a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Website'nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Website'deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Website'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, EGITIMLABS.COM'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple EGITIMLABS.COM'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

    c) Kullanıcıların EGITIMLABS.COM tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden EGITIMLABS.COM'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

    d) Kullanıcılar, Website dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. EGITIMLABS.COM, Kullanıcılar tarafından EGITIMLABS.COM'a iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

    e) Kullanıcılar, EGITIMLABS.COM'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

    f) EGITIMLABS.COM'un sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Website'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Website üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Website dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, EGITIMLABS.COM ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Website dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla EGITIMLABS.COM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. EGITIMLABS.COM, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Website üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    g) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Website'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı EGITIMLABS.COM'un, EGITIMLABS.COM çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. EGITIMLABS.COM, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

    h) EGITIMLABS.COM kullanıcılarının iletişim adreslerine ürünleriyle ilgili bilgileri gönderir.

    ı) Kullanıcı, EGITIMLABS.COM'un Website üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple EGITIMLABS.COM'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    i) Kullanıcılar Website üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Website'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde EGITIMLABS.COM'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. .

    j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Website'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

    k) EGITIMLABS.COM, Kullanıcılarına kendi inisiyatifleri doğrultusunda, EGITIMLABS.COM tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkân sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Website'nin faaliyet gösterdiği her mecrada EGITIMLABS.COM tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

    l) Kullanıcı, EGITIMLABS.COM'un Website'ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı EGITIMLABS.COM'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    m) Kullanıcı, EGITIMLABS.COM'a üye olurken sağladığı cep telefonu numarasını ve mail adresini sadece resmi belge ibraz ederek değiştirebilir.

        5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

        a) Alıcı, Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunması veya Satıcının belirlediği fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda ise Ürünü sipariş vermesiyle; Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.

        b) Alıcı, fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda Ürünlere teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin EGITIMLABS.COM tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

        c) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Ürünlerin bedellerini iyzico adlı sanal POS sistemi aracılığıyla EGITIMLABS.COM üzerinden gerçekleştirir.

        d) Alıcı, adresine gönderilebilecek bir ürün satın almışsa Ürün bedelini iyzico adlı sanal POS sistemi aracılığıyla EGITIMLABS.COM üzerinden gerçekleştirdikten sonra işlem tamamlanmış olacaktır. Söz konusu ürün 3 iş günü içerisinde alıcının Website’ye tanımladığı adrese gönderilecektir. Alıcı, satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmemesi halinde, Ürünü Satıcı'ya iade edeceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için EGITIMLABS.COM'a işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Ürün'ü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, ilgili Ürün'e ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın Ürün'ü geri aldığına dair EGITIMLABS.COM'a bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

        e) Alıcı, Website'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Ürünlerin ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünlerden olup olmadığını, niteliği, orijinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili EGITIMLABS.COM'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

        f) Alıcı, Website üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Ürün'e verilen teklif iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü EGITIMLABS.COM'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; EGITIMLABS.COM'dan, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

        g) Alıcı, Website'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde EGITIMLABS.COM'un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

        h) Alıcı, EGITIMLABS.COM'un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili EGITIMLABS.COM'un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

        ı) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan EGITIMLABS.COM'un, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

        5.1.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

        a) Satıcı, Website'de satışa arz ettiği Ürünün/Ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürünün/Ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

        b) Satıcı, Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda Ürün satışa arz etmeye, Ürünlere teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin EGITIMLABS.COM tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

        c) Satıcı, Website'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, 'Hemen Al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla veya Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yaptığı satışlarda da Alıcı'nın 'Hemen Al' seçeneği ile ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve iyzico aracılığıyla EGITIMLABS.COM üzerinden ödemesi halinde, Ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

        d) Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerden en yüksek teklifi veren Alıcı'nın, teklif iptaline ilişkin kurallar saklı kalmak kaydıyla Ürün'ü almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'nın Ürünü almaya hak kazandıktan sonra 12 saat içinde Ürün bedelini iyzico aracılığıyla EGITIMLABS.COM üzerinden yatırmakla yükümlü olduğunu ve Ürün bedelinin yatırmaması halinde Alıcı'ya bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

        e) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve Website kuralları doğrultusunda, Alıcı'nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi veya Ürün bedelini iyzico aracılığıyla EGITIMLABS.COM üzerinden yatırmaması halinde, Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, ürünü daha düşük teklif veren Alıcılardan herhangi birine teklif etmek hakkına sahiptir.

        f) Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünlerin, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Website'nin belirli yerlerinde belirtilen, Website'nin ve Website'de sunulan Hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

        g) Satıcı, Website'de sergilenen Ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Ürünlerin daha önce üreticisi veya yetkili satıcılar tarafından Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya sürüldüğünü, EGITIMLABS.COM'un ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder

        h) Satıcı, Website'de satışa arz ettiği Ürünlerin Yasaklı Ürünlerden olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Website'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

        ı) Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için EGITIMLABS.COM'a işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmeyerek, ürünü Satıcıya iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için EGITIMLABS.COM'a işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

        i) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Website'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

        j) Satıcı, Website üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü EGITIMLABS.COM'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Website'de, satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

        l) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcıların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. EGITIMLABS.COM aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

        m) Satıcı, EGITIMLABS.COM'un, Website'de sattığı Ürünlere ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

        n) Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, EGITIMLABS.COM'un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

        o) Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten EGITIMLABS.COM'un herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

    5.2. EGITIMLABS.COM'in Hak ve Yükümlülükleri

    a) EGITIMLABS.COM, Website'de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. EGITIMLABS.COM, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, EGITIMLABS.COM'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. EGITIMLABS.COM tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

    b) EGITIMLABS.COM, Website üzerinden, EGITIMLABS.COM'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Websitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'linkler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle EGITIMLABS.COM tarafından sağlanmış olabilir ve web Websitesini veya Websiteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web Websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Website üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web Websiteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web Websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içeriği hakkında EGITIMLABS.COM'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

    c) EGITIMLABS.COM, Website'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

    d) Satıcı'nın satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Website'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, EGITIMLABS.COM tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

    e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Website'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, EGITIMLABS.COM tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

    f) EGITIMLABS.COM, Kullanıcılar arasında Website üzerinden gerçekleşen ve Website'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Website'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve EGITIMLABS.COM tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; EGITIMLABS.COM, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcıyı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

    g) Kullanıcılar ve EGITIMLABS.COM hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

    h) Kullanıcıların, Website'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların "kullanıcı ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, EGITIMLABS.COM Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

    ı) EGITIMLABS.COM, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. EGITIMLABS.COM'a hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Ürünlerin listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcıların üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

    i) EGITIMLABS.COM, Kullanıcıların satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

    j) Satışa konu ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcıya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz EGITIMLABS.COM'un bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Yasaklı Ürünler

a) EGITIMLABS.COM tarafından Website'de verilen Hizmetler kapsamında, bazı Ürünlerin satışa arzı EGITIMLABS.COM tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan Ürünler, Website'nin 'Yardım' bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşme'nin ekinde Yasaklı Ürünler listesinde belirtilmektedir. EGITIMLABS.COM’da satışı yasak olan ürünler, sadece Yasaklı Ürünler listesi  ile sınırlı olmayıp, Mevzuattan veya eBay Inc. Politikaları gereği yasaklanan ürünleri ve ürünlere ilişkin kuralları da kapsamaktadır.

b) Yasaklı Ürünler'in Satıcı tarafından Website'de satışa arz edilmesi ve bu durumun EGITIMLABS.COM tarafından tespit edilmesi halinde, EGITIMLABS.COM, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c) EGITIMLABS.COM, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Satıcıya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünlerin satışıyla bağlantılı olarak, EGITIMLABS.COM ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, EGITIMLABS.COM'u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, EGITIMLABS.COM'in, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, Website'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Website'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Ürünler'in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcıların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Website'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. EGITIMLABS.COM, gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünleri, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcıların sergilediği Ürünleri, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

7. Hizmetler

EGITIMLABS.COM tarafından verilen Hizmetlerin temelinde, Kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Website aracılığıyla, Kullanıcılar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

    7.1. EGITIMLABS.COM Alışveriş Sistemi

    a) EGITIMLABS.COM, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcıya EGITIMLABS.COM Alışveriş Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmeti sunmaktadır. EGITIMLABS.COM Alışveriş Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde EGITIMLABS.COM Alışveriş Sistemi bölümünde yer almaktadır.

    7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler:

    a) Satıcılar, satışa arz edilen Ürünlere, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmetinden faydalanırlar.

    b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcıların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve Ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Website haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmetinden yararlanırlar.

8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcıların diğer Kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcıların inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece EGITIMLABS.COM Hizmetleri ve Websitenin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. EGITIMLABS.COM, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Kullanıcılar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, EGITIMLABS.COM'un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve EGITIMLABS.COM'un Kullanıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d)  Kullanıcıların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar, hiçbir şart ve koşulda, EGITIMLABS.COM tarafından değiştirilmeyecektir.

e) Kullanıcılar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcıya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, EGITIMLABS.COM'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcılar, EGITIMLABS.COM tarafından Website'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, EGITIMLABS.COM tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Ücretlendirme

EGITIMLABS.COM, satışa arz için Ürün listeleme, EGITIMLABS.COM Alışveriş Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmetlerle ilgili Hizmet ücretlerini, Website'nin 'S.S.S.' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Website'de aksi belirtilmediği takdirde, Website'deki Hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

10. Gizlilik Politikası

EGITIMLABS.COM, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. EGITIMLABS.COM, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler

    11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

    a) Website'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (EGITIMLABS.COM'un telif haklarına tabi çalışmalar) EGITIMLABS.COM'a ait olarak ve/veya EGITIMLABS.COM tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, EGITIMLABS.COM Hizmetlerini, EGITIMLABS.COM bilgilerini ve EGITIMLABS.COM'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının EGITIMLABS.COM'un Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı EGITIMLABS.COM'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

    b) EGITIMLABS.COM'u n, EGITIMLABS.COM Hizmetleri, EGITIMLABS.COM bilgileri, EGITIMLABS.COM telif haklarına tabi çalışmalar, EGITIMLABS.COM ticari markaları, EGITIMLABS.COM ticari görünümü veya Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

    c) Kullanıcılar, EGITIMLABS.COM'in Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

    11.2. Sözleşme Değişiklikleri

    a) EGITIMLABS.COM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Website'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

    b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 20.07.2020 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

    11.3. Mücbir Sebepler

    Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, EGITIMLABS.COM, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, EGITIMLABS.COM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EGITIMLABS.COM'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

    11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

    İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Trabzon Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

    11.5. Sözleşmenin Feshi

    İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Website'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. EGITIMLABS.COM, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Website içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, EGITIMLABS.COM'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

    a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Website'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

    b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

    c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

12. EK KURALLAR

Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar kuralları okuyup anladıklarını kabul ederler.